Uslovi korišćenja

Sistem RISI je digitlni repozitorijum Instituta za savremenu istoriju koji omogućava čuvanje, upravljanje, trajno arhiviranje, javnu prezentaciju i diseminaciju rezultata naučnog rada saradnika Insituta. Prema Platformi za otvorenu nauku, koju je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2018. godine, Repzitorijum sadrži naučne i stručne radove nastale kao rezultat istraživačkih projekata i programa finansiranih delimično ili u celini od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Saradnici Instituta treba da potpišu Izjavu o korišćenju kojom daju ovlašćenje da se u digitalni repozitorijum unesu radovi pod određenim licencnim uslovima. U skladu sa politikom zaštite autorskih prava, korišćenje sadržaja Repozitorijuma regulisano je licencama Kreativne zajednice (Creative Commons) i uz svaki rad stoji odgovrajuća CC licenca kojom se regulišu uslovi korišćenja sadržaja rada.